Het Mosterdzaadje

Stichting

Onze Visie

De stichting is een christelijke hulpverlenings-organisatie die zich internationaal wil inzetten voor de mens in nood. De stichting is niet gebonden aan enige kerk of organisatie. De stichting wil dit doel bereiken door geestelijke en materiële hulp te verlenen aan de medemens in de ruimste zin van het woord.

Micha 4 : 1 - 2

En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.

Zuid-Oost Azië

In Zuid-Oost Azië wordt het werk voortgezet; het brengen van Gods Woord, zodat onbereikte gebieden bereikt worden waar nog animisme is. Verder het trainen van de werkers in de bereikte gebieden, die naar de bijbelschool in Mandalay komen. Tevens het verschaffen van hulp waar dit nodig is. Waaronder drinkwater; vaak is er in de bergen gebrek aan water en er werden zo nodig putten geslagen, zodat zij van schoon drinkwater worden voorzien. Verder is een adoptieplan gelanceerd voor kinderen, die kleding, onderdak, voeding en onderwijs nodig hebben. Er is inmiddels een aantal adopties gerealiseerd. Ook worden bijbels verstrekt waar het nodig is en er wordt hulp geboden in gevangenissen. Ook in Nagaland werd hulp geboden. Er zijn veel christenen die huis en haard verlaten hebben omdat alles vernield werd. Van de zijde van militairen werd gebombardeerd, waardoor veel mensen dakloos zijn geworden. Hier werd hulp geboden door onderdak te verlenen en de mensen van het hoognodige te voorzien.

Ine Knoop

Papua

Het werk dat wij in Zuid-Oost Azië doen, gebeurt ook in Papua. Het is verheugend dat het werk in Papua zich zo heeft uitgebreid. Wij worden nu gevraagd om op allerlei plaatsen conferenties te houden waarin de kracht van het evangelie wordt uitgelegd, de overwinning door het kruis en de opstanding van de Zoon van David, de Koning van Israël. Dit brengt perspectief en hoop voor nu en in de toekomst voor de Papua’s. Papua is een groot land en het is juist van belang de afgelegen gebieden te bereiken, daar heersen vaak nog machten van de duisternis en het is van belang hiervan vrij te worden. Wij hebben in de afgelopen jaren grote veranderingen gezien zoals in o.a. Konda, Kais en When Snahan, waar de mensen, verlost van de machten van de duisternis, de levende God gingen dienen. Nu vragen de mensen diep in het binnnenland ons ook te komen. Wij zien hoe nodig dit is. En het zijn vaak reizen met het vliegtuig, vaak kleine vliegtuigjes, en dan ook nog grote afstanden reizen over slechte wegen. Maar als je dan ziet hoe verlangend de mensen zijn om meer van Gods Woord te horen, dan is alles zeer zeker de moeite waard.

We gaan ook vaak per boot langs de zuidkust bijvoorbeeld, of naar de verschillende eilanden zoals Waropen. Hier is ook nog verdere hulp nodig. Verder staan Merauke en Rimika op het programma. Maar we zullen eerst naar het Arfakgebergte bij Manokwari gaan, en naar het gebied van Midden Mambrama, verder ook naar Anggruk, waar zij ons gevraagd hebben.

Verder is het nodig de leiders van de Sionkids op te leiden in het Woord. Dit gebeurt op de conferenties, maar ook in speciale samenkomsten hiernaast.  
Op de scholen voor Sionkids wordt Gods Woord onderwezen. Verder Engels, en waar mogelijk Hebreeuws en computer.

Ine Knoop

Contact us

Leave us a note and we will get back to you.

Over ons